Poskytujeme širokou škálu služeb

Bankovnictví, finance a kapitálový trh

 • Regulatorní poradenství pro banky a poskytovatele finančních služeb

 • Příprava a revize smluvní dokumentace v souvislosti s financováním

 • Právní prověrky financovaných subjektů / projektů

 • Zastupování klientů v řízeních před Českou národní bankou a Finančním arbitrem 

 • Zastupování klientů ve sporech souvisejících s finančním trhem

Duševní vlastnictví
a IT právo

 • Obrana proti zásahům do práv v řízeních před správními orgány (včetně orgánů celní správy), jakož i v občanských soudních řízeních 
 • Příprava a revize smluvní dokumentace vč. licenčních smluv 
 • Registrace průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek ad.) do rejstříků ÚPV, EUIPO a WIPO 
 • Právní pomoc za účelem zadržování a ničení padělků vyskytujících se na trhu prostřednictvím orgánů celní správy

Energetika

 • Regulatorní aspekty

 • Projektování, výstavba a správa energetických zdrojů / infrastruktury

 • Právní prověrky a akvizice energetických zdrojů

 • Podporované (obnovitelné) i konvenční zdroje energie

 • Obchod s elektřinou, plynem, tepelnou energií a související služby

 • Těžba a obchod s palivy / energetickými komoditami

 • Zastupování klientů v řízeních před energetickým regulačním úřadem, státní energetickou inspekcí a dalšími institucemi

Fúze a akvizice

 • Příprava a strukturování transakcí na straně prodávajících či kupujících

 • Právní prověrky cílového aktiva vč. vendor due diligence, agendy Q&A či organizace a správy data room

 • Příprava či revize transakční dokumentace

 • Právní podpora v rámci podpisu transakční dokumentace a při vypořádání transakce

 • Právní poradenství po realizaci transakce 

 • Přeměny společností 

Mezinárodní arbitráže a ochrana investic

 • Strukturované rozhodčí doložky
 • Řešení komplikovaných obchodních sporů
 • Rozhodování sporů a expertní činnost
 • Řízení o zrušení, uznávání a výkonu rozhodčích nálezů
 • Ochrana přeshraničních investic (BIT)

Nemovitosti a stavební řízení

 • Nemovitostní akvizice zahrnující transakční poradenství a hloubkové právní prověrky

 • Správa a pronájem nemovitostí

 • Právní podpora v souvislosti s přípravou developerských projektů

 • Právní zastoupení v rámci územních a stavebních řízení včetně případného procesu EIA

 • Právní podpora v souvislosti s financováním nemovitostí

Osobní údaje 

 • Implementace GDPR

 • Právní poradenství při kontrole ze strany ÚOOÚ

 • Sužba DPO pro klienty kanceláře

 • Organizace interních školení pro oblast GDPR

 • Revize obchodních smluv z pohledu GDPR

Pracovní právo

 • Příprava veškeré pracovněprávní dokumentace

 • Ukončování pracovního poměru

 • Poradenství a nastavení strukturálně-organizačních změn ve firmách

 • Komplexní poradenství v rámci agenturního zaměstnávání

 • Právní poradenství pro zaměstnance

 • Zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců před soudy a správními orgány

Právo obchodních korporací

 • Due diligence obchodních korporací

 • Změny výše základního kapitálu

 • Poradenství při konání valných hromad a uplatnění práv na valných hromadách

 • Poradenství při korporátních změnách ve společnostech

 • Příprava smluv o výkonu funkce

Restrukturalizace a insolvence

 • Přihlašování pohledávek

 • Zastupování ve věřitelských orgánech

 • Zastupování dlužníka v insolvenčním řízení

 • Příprava reorganizačního plánu 

 • Příprava návrhu na povolení oddlužení

 • Zastupování klientů v incidenčních sporech

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Zastupování před soudy především v obchodních sporech a při přezkumu správních rozhodnutí

 • Tuzemské i mezinárodní arbitráže v roli zástupce nebo rozhodce 

 • Zajištění výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů

 • Mimosoudní řešení sporů

 • Zajištění právního zastoupení u zahraničních sporů

Soutěžní právo

 • Akvizice a spojování soutěžitelů
 • Ochrana před zneužitím soutěže
 • Ochrana před nekalosoutěžním jednáním
 • Vymáhání nároků vyplývajících z nekalosoutěžního jednání
 • Zastupování před ÚOHS a dalšími soutěžními úřady

Sportovní právo

 • Smlouvy o výkonu sportovní činnosti

 • Fungování a řízení sportovních spolků a klubů

 • Přestupy i sponzorské a marketingové kontrakty

 • Řešení sporů a disciplinární řízení

 • Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS)

Trestní právo

 • Obhajoba fyzických a právnických osob

 • Zastupování poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení

 • Právní podpora při úkonech trestního řízení

 • Příprava mimořádných opravných prostředků

 • Zastupování při uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v trestním řízení

 • Právní zastoupení ve vykonávacím řízení trestním

Veřejné zakázky

 • Příprava zadávacích podmínek včetně tvorby vzorové smluvní dokumentace, předběžné tržní konzultace

 • Průběžné poradenství v zadávacím procesu

 • Příprava a kompletace nabídek

 • Sepisování námitek a návrhů k ÚOHS

 • Zastupování v řízeních před ÚOHS a soudy v souvislosti se zadávacím řízením

 • Konzultace v souvislosti s dodržováním pravidel hospodářské soutěže v rámci zadávacího řízení