Restrukturalizace a insolvence

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme právní služby věřitelům i dlužníkům.

Pro věřitele zajišťujeme přípravu a podání insolvenčního návrhu, přihlášky pohledávek, včetně pohledávek zajištěných. Věřitele dále zastupujeme ve věřitelských orgánech a při realizaci zástavního práva v insolvenčním řízení. Máme rovněž zkušenosti s posouzením odporovatelnosti právního jednání dlužníka a vracení účelového majetku do majetkové podstaty.

Dlužníkům poskytujeme právní poradenství při obraně proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Dlužníkům nacházejícím se v úpadku, nebo hrozícím úpadku poskytujeme služby spočívající v přípravě dlužnického insolvenčního návrhu, návrhu na povolení moratoria, návrhu na povolení reorganizace, přípravy reorganizačního plánu. Praktické zkušenosti máme rovněž s přípravou tzv. předbalené reorganizace. Dlužníkům dále poskytujeme komplexní poradenství v insolvenčním řízení týkající se správy závodu (podniku) a nakládání s majetkem v souladu s insolvenčním zákonem. Pro dlužníky rovněž připravujeme návrh na povolení oddlužení.

Členům statutárního orgánu dlužníka poskytujeme poradenství v souvislosti s jejich osobní odpovědnosti při úpadku jimi spravované právnické osoby.

Dlužníky, věřitelé i jiné osoby zastupujeme v incidenčních sporech o určení pohledávek, vyloučení majetku z majetkové podstaty, o určení neúčinnosti úkonu.

V oblasti restrukturalizací a insolvencí poskytujeme zejména následující služby:

  • Přihlašování pohledávek
  • Zastupování ve věřitelských orgánech
  • Zastupování dlužníka v insolvenčním řízení
  • Příprava reorganizačního plánu
  • Příprava návrhu na povolení oddlužení
  • Zastupování klientů v incidenčních sporech

V této oblasti jsme již řešili:

Zastupování dlužníka v insolvenčním řízení, včetně přípravy reorganizačního plánu

Zastupování dlužníka – výrobce kolejových vozidel a dodavatele investičních celků v insolvenčním řízení, včetně přípravy reorganizačního plánu.

Zastupování dlužníka v insolvenčním řízení, včetně přípravy reorganizačního plánu

Zastupování dlužníka – významného dodavatele chladících zařízení v insolvenčním řízení, včetně přípravy návrhu na povolení moratoria, návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu.

Příprava tzv. předbalené reorganizace

Příprava předbalené reorganizace pro provozovatele hotelu v České republice.

Zastupování dlužníka při obraně proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu

Právní poradenství české společnosti při obraně proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu.

Zastupování věřitele při uplatňování zajištěných pohledávek v insolvenčním řízení a zastupování ve věřitelských orgánech

Zastupování osoby, která je insolvenčním navrhovatelem, zajištěným věřitelem a zástupcem věřitelů s pohledávkami v hodnotě stovek milionů Kč v insolvenčním řízení, přičemž předmět zajištění je ve spoluvlastnictví dvou insolvenčních dlužníků.

Zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních

Zastupování mnoha klientů v insolvenčních řízeních při uplatňování pohledávek.

Příprava návrhu na povolení oddlužení

Zastupování klientů při přípravě návrhu na povolení oddlužení.

Zastupování klienta v incidenčním sporu o neúčinnost přeměny

Zastupování klienta v incidenčním sporu o určení neúčinnosti přeměny obchodních společností.

Zastupování v incidenčním sporu o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty

Zastupování klienta ve sporu o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty.

Poradenství dodavateli dodávajícímu komoditu osobě v insolvenčním řízení

Právní poradenství dodavateli elektrické energie v souvislosti s dodávkami insolvenčnímu dlužníkovi.

Poradenství zaměstnancům v případě insolvence zaměstnavatele

Poradenství zaměstnancům pracujícím u zaměstnavatele v úpadku.

Poradenství osobě pořizující majetek od dlužníka v insolvenčním řízení

Právní poradenství osobě pořizující nemovitosti od prodávajícího v úpadku.

Zastupování klientů ve sporech s insolvenčními správci

Zastupování klientů ve vzájemných sporech s insolvenčními správci.