Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní poradenství jak zadavatelům, tak uchazečům o veřejné zakázky, a to ve všech fázích procesu zadání, včetně navazujících řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a případně soudy. Naše právní služby pro zadavatele zahrnují konzultace ohledně výběru nejvhodnějšího způsobu zadání veřejné zakázky, komplexní přípravu zadávacích podmínek, včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace, podporu při celém zadávacím procesu a hodnocení, včetně jednání s dodavateli. Při přípravě zadávacích podmínek vždy zohledňujeme specifika daného segmentu dodávané komodity, včetně zohlednění aspektů případných nedovolených veřejných podpor.

Dodavatelům pomáháme při přípravě jejich nabídek do zadávacích řízení, stejně jako při uplatňování jejich práv v případě pochybností o řádném postupu zadavatelů, včetně jejich zastupování v námitkovém řízení, jakož i v navazujících řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a případně soudy.

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme zejména následující služby:

  • Příprava zadávacích podmínek včetně tvorby vzorové smluvní dokumentace, předběžné tržní konzultace
  • Průběžné poradenství v zadávacím procesu
  • Příprava a kompletace nabídek
  • Sepisování námitek a návrhů k ÚOHS
  • Zastupování v řízeních před ÚOHS a soudy v souvislosti se zadávacím řízením
  • Konzultace v souvislosti s dodržováním pravidel hospodářské soutěže v rámci zadávacího řízení

V této oblasti jsme již řešili:

Zastupování účastníka energetického tendru

Zastupování klienta (zahraničního dodavatele) v procesu zadávání veřejné zakázky na dodávku významného technologického celku v oblasti energetiky s hodnotou zakázky několika milionů eur.

Komplexní poradenství zadavateli veřejné zakázky

Zastupování zadavatele (z oblasti municipalit) při přípravě veřejné zakázky na dodávku tepla pro daný územní celek.

Zastupování dodavatelů při jednání o změně podmínek veřejné zakázky

Zastupování skupiny dodavatelů při vyjednávání změn podmínek plnění veřejné zakázky z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných okolností způsobených pandemií COVID-19.

Poradenství při přípravě zadávací dokumentace

Poskytování právního poradenství sportovnímu klubu jako zadavateli veřejné zakázky, spočívající v přípravě veškeré související dokumentace.

Zastupování v řízení před ÚOHS

Právní poradenství významnému vydavateli regionálního a metropolitního tisku v rámci řízení o zadání veřejných zakázek, včetně obrany proti nezákonnému postupu zadavatele a zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Poradenství při přípravě nabídky uchazeče

Právní poradenství české společnosti ucházející se o veřejné zakázky v oblasti provozu a údržby distribučních soustav a přenosové soustavy – příprava smluv o společnosti, subdodavatelských smluv a dohod souvisejících s podáním společné nabídky více dodavateli.