Energetika

V oblasti právní regulace vztahů v energetice poskytujeme komplexní právní služby. Mezi naše klienty patří významní hráči v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a podporovaných zdrojů energie (zejména slunce, voda, vítr, bioplyn a biomasa). Zaměřujeme se na právní podporu klientů v rámci výstavby nových či modernizace stávajících energetických zdrojů a rozvodných soustav, obchodu s energiemi (elektřina, plyn, teplo) či energetickými komoditami (včetně biomasy a tuhých paliv). Naše klienty dále zastupujeme v řízeních před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu či jinými správními orgány anebo soudy (vč. obhajoby v trestním řízení).

V oblasti energetiky poskytujeme zejména následující služby:

  • Regulatorní aspekty
  • Projektování, výstavba a správa energetických zdrojů / infrastruktury
  • Právní prověrky a akvizice energetických zdrojů
  • Podporované (obnovitelné) i konvenční zdroje energie
  • Obchod s elektřinou, plynem, tepelnou energií a související služby
  • Těžba a obchod s palivy / energetickými komoditami
  • Zastupování klientů v řízeních před energetickým regulačním úřadem, státní energetickou inspekcí a dalšími institucemi

V této oblasti jsme již řešili:

Vyjednání EPC a transakční poradenství v souvislosti s projektem VTE

Právní poradenství poskytované skupině investorů v souvislosti s výstavbou větrného parku zahrnující proces vyjednávání smluvní dokumentace s dodavateli technologie a následný prodej projektové společnosti cílovému investorovi.

Akvizice výroben elektřiny / regulatorní aspekty

Právní poradenství v souvislosti s akvizicemi výrobních zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren a bioplynových stanic, zahrnující transakční poradenství a regulatorní aspekty vč. ověření nároku cílového zdroje na provozní podporu.

Právní podpora při výstavbě a provozu výroben elektřiny

Komplexní právní poradenství poskytované významnému českému EPC subjektu v oblasti podporovaných zdrojů energie při výstavbě a O/M výroben elektřiny.

Akvizice bioplynových stanic

Právní poradenství v oblasti akvizic a následného provozu bioplynových stanic.

Podpora při expanzi na zahraniční energetické trhy

Právní poradenství poskytované v souvislosti se zahraničními investicemi v oblasti energetiky (rešerše legislativního rámce pro oblast veřejné podpory a dalších regulatorních aspektů).

Tvorba smluvní dokumentace pro oblast energetických dodávek

Tvorba a průběžná aktualizace smluvní dokumentace pro významné obchodníky s elektřinou a plynem vč. smluvní dokumentace EFET pro dodávku a nákup energií mimo Českou republiku (EFET).

Výstavba a provoz plynové turbíny, služby technické náhrady

Právní poradenství investiční skupině poskytované v souvislosti s výstavbou a provozem špičkového zdroje v České republice a dále při vyjednávání poskytování služeb technické náhrady v rámci poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy.

Právní podpora při pronájmu zdrojů tepelné energie a zajištění dodávek tepla

Právní poradenství v souvislosti s pronájmem a správou tepelných zdrojů a dodávkami tepla včetně problematiky cenotvorby.

Trestní obhajoba v souvislosti s veřejnou podporou pro projekty OZE

Obhajoba fyzických osob i korporací v trestních řízeních týkajících se veřejné podpory a problematiky energetických licencí.

Vyjednávání dlouhodobých smluv na dodávky uhlí

Právní podpora klienta při uzavírání dlouhodobých smluv na odběr a dodávky fosilních paliv (hnědé a černé uhlí).

Zastupování klienta v řízení před Energetickým regulačním úřadem

Úspěšné zastupování klientů v řízeních před energetickým regulačním úřadem a v rámci správního soudnictví ohledně nevyplacené provozní podpory.