Mezinárodní arbitráže a ochrana investic

V oblasti mezinárodních arbitráží našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství při řešení komplikovaných obchodních sporů týkajících se jejich podnikatelské činnosti. Dále jim pomáháme s přípravou strukturovaných rozhodčích doložek, v řízeních o zrušení rozhodčích nálezů nebo při uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v ČR, jakož i těch českých v zahraničí.

Naši právníci se podíleli na zastupování žalobců i žalovaných v mnoha právně, ale i technicky složitých případech vedených podle rozličných rozhodčích pravidel před různými arbitrážními institucemi. V tomto směru mají zkušenosti s řízeními před tuzemským Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jakož i u zahraničních institucí jako jsou Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), Londýnský mezinárodní arbitrážní soud (LCIA), dále Rozhodčí soud při Stockholmské obchodní komoře (SCC) nebo Vídeňský mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře Rakouska (VIAC). Zastoupení zajišťujeme rovněž v tzv. ad hoc arbitrážích, včetně řízení podle rozhodčích pravidel UNCITRAL, ale i v mezinárodních sportovních arbitrážích (CAS).

Při zastupování klientů naše kancelář využívá spolehlivé sítě Grimaldi Alliance , tj. mezinárodní aliance nezávislých advokátních kanceláří, což našim právníkům umožňuje vést rozhodčí řízení téměř v jakékoliv zemi, právním řádu anebo jazyce.

Naši právníci pak působí nejenom jako právní zástupci a poradci klientů, ale též jako rozhodci nebo experti na české hmotné i procesní právo. Současně jsou aktivní v celé řadě profesních sdružení (např. Komise pro mezinárodní arbitráž ICC Česká republika).

V oblasti ochrany přeshraničních investic naše služby zahrnují právní poradenství při vhodném nastavení anebo restrukturalizaci holdingové struktury a obchodní činnosti společností s cílem zajištění výhod vyplývajících z mezinárodních dohod o ochraně investic a posuzování možných nároků z porušení takových dohod. Naši právníci pak mají zkušenost i se zastupováním klientů proti státu v investiční arbitráži o náhradu škody (ICSID).

V oblasti mezinárodních arbitráží a ochrany investic poskytujeme zejména následující služby:

  • Strukturované rozhodčí doložky
  • Řešení komplikovaných obchodních sporů
  • Rozhodování sporů a expertní činnost
  • Řízení o zrušení, uznávání a výkonu rozhodčích nálezů
  • Ochrana přeshraničních investic (BIT)

V této oblasti jsme již řešili:

Post M&A mezinárodní obchodní arbitráž (ICC) ze smlouvy o koupi akcií

Zastupování významné mezinárodní finančně-poradenské skupiny v ICC arbitráži ve sporu souvisejícího s koupí (M&A transakcí) přední české finančně-poradenské společnosti.

Expert na české právo v mezinárodní arbitráži (LCIA) ve sporech mezi akcionáři

Vystupování v pozici experta na české hmotné i procesní právo v LCIA arbitráži ve sporu akcionářů souvisejícím s restrukturalizací významné průmyslově-strojírenské společnosti, která se opětovně dostala do úpadku.

Mezinárodní obchodní arbitráž (ICC) ze smlouvy o dílo

Členové kanceláře mají dále zkušenosti s poradenstvím insolvenčnímu správci inženýrsko-dodavatelské společnosti v ICC arbitráži ve sporu ze smlouvy na obnovu části elektrárny s nárokem na bezdůvodné obohacení.

Mezinárodní obchodní arbitráž (ICC) z distribučních smluv

Poradenství provozovateli satelitního vysílání v ICC arbitráži ve sporu s provozovateli TV vysílání o práva z exkluzivních licencí a z volného pohybu služeb na jednotném trhu EU.

Mezinárodní obchodní arbitráž (ICC) ve sporu mezi akcionáři

Poradenství mezinárodní farmaceutické společnosti v ICC arbitráži ve sporu o zaplacení smluvní pokuty za porušení akcionářské dohody a povinnosti mlčenlivosti.

Související mezinárodní obchodní arbitráže (ad hoc) ze smlouvy o dodávce zboží

Poradenství významné strojírenské společnosti ve dvou ad hoc arbitrážích (jedna podle rozhodčích pravidel UNCITRAL) ve sporech ze smlouvy o dodávce hromadných dopravních prostředků.

Restrukturalizace holdingu s ohledem na zajištění mezinárodní ochrany investic

Poradenství zahraniční společnosti při restrukturalizaci její evropské holdingové struktury a obchodní činnosti kvůli zajištění mezinárodní ochrany investic.

Mezinárodní investiční arbitráž (ICSID) z nucené výměny státních dluhopisů

Poradenství dvěma investorům ve sporu proti státu o náhradu škody v mnohamiliardové investiční arbitráži (ICSID).

Posuzování nároků z mezinárodní ochrany investic

Posuzování několika možných nároků z porušení bilaterálních dohod o ochraně investic.