Soudní spory a rozhodčí řízení

V rámci řešení sporů pro klienty hledáme nejvýhodnější řešení. Klientům napomáháme ke smírnému řešení sporů, které je obvykle časově i nákladově nejefektivnější. Pokud takové řešení není možné, zastupujeme klienty v soudních řízeních v České republice.

V případě zahraničních sporů klientům zajišťujeme právní zastoupení prostřednictvím spolupracujících kolegů v zahraničí. V této souvislosti primárně využíváme spolupráci v rámci spolehlivé sítě Grimaldi Alliance, tj. mezinárodní aliance nezávislých advokátních kanceláří, což našim klientům přináší výhodu rychlé a cenově dostupné služby.

Rozsáhlé zkušenosti máme rovněž v oblasti rozhodčího řízení, jak před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, tak i u zahraničních institucí jako jsou Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), Londýnský mezinárodní arbitrážní soud (LCIA), dále Rozhodčí soud při Stockholmské obchodní komoře (SCC) nebo Vídeňský mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře Rakouska (VIAC). Zastoupení zajišťujeme rovněž v tzv. ad hoc arbitrážích, včetně řízení podle rozhodčích pravidel UNCITRAL, ale i v mezinárodních sportovních arbitrážích (CAS)

Nejčastějšími spory, které v rámci naší praxe řešíme, jsou spory z kupních smluv a smluv o dílo, dále pracovněprávní spory, spory z nekalé soutěže, o ochranu práv průmyslového vlastnictví a o ochranu osobnosti.

Naši právníci působí nejenom jako právní zástupci a poradci klientů, ale též jako rozhodci (např. u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo ve Sboru rozhodců při Fotbalové asociaci ČR).

V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení poskytujeme zejména následující služby:

  • Zastupování před soudy především v obchodních sporech a při přezkumu správních rozhodnutí
  • Tuzemské i mezinárodní arbitráže v roli zástupce nebo rozhodce
  • Zajištění výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů
  • Mimosoudní řešení sporů
  • Zajištění právního zastoupení u zahraničních sporů

V této oblasti jsme již řešili:

Zastupování ve sporu ze spolkového práva

Zastupování největší sportovní asociace ve sporech vyplývajících ze spolkového a sportovního práva.

Právní poradenství ve věci ochrany práv průmyslového vlastnictví

Poradenství významné zahraniční společnosti podnikající v potravinářském průmyslu při ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Zastupování ve sporu z nekalé soutěže a duševního vlastnictví u rozhodčího soudu

Zastupování přední české společnosti podnikající mimo jiné v oblasti chemie, zemědělství a potravinářství ve sporu vedeném u rozhodčího soudu se zahraničním petrochemickým koncernem.

Poradenství ve sporu z nekalé soutěže a duševního vlastnictví

Poradenství významného českého výrobce ultralehkých a lehkých sportovních letadel v oblasti práv průmyslového vlastnictví.

Zastupování klientů v doménových sporech

Zastupování ústředního orgánu státní správy, nebo největšího kolektivního správce autorských práv v doménových sporech u rozhodčího soudu.

Zastupování nadnárodního koncernu v nekalosoutěžním sporu

Zastupování nadnárodního koncernu podnikajícího v oblasti platebních řešení ve sporu z nekalé soutěže.

Zastupování klienta ve sporu o náhradu škody v důsledku porušení péče řádného hospodáře

Zastupování obchodníka z energiemi ve sporech o náhradu škody v důsledku porušení péče řádného hospodáře.

Zastupování ve sporu z nekalé soutěže a duševního vlastnictví

Zastupování předního českého obchodníka s působností mimo jiné v oblasti přepravy pevných paliv ve sporu s objednateli služeb.

Zastupování stavební společnosti ve sporech souvisejících s developerskými a liniovými stavbami 

Zastupování stavební společnosti v řadě sporů ze smluv o dílo souvisejících s výstavbou velkých developerských, liniových nebo multifunkčních staveb.

Zastupování klienta ve sporech v oblasti stavebnictví

Zastupování stavební společnosti v několika sporech ze smluv o dílo.

Zastupování nadnárodního koncernu ve sporech z nekalé soutěže a duševního vlastnictví

Zastupování nadnárodního koncernu působícího celosvětově mimo jiné v oblasti výroby pracích a čisticích prostředků ve sporech o ochraně před nekalým soutěžním jednáním a porušováním práv průmyslového vlastnictví.

Zastupování ve sporu o peněžité pohledávky

Zastupování přední české společnosti v oblasti finančního poradenství ve sporu o zaplacení smluvních pokut.

Zastupování klienta ve sporech z nekalé soutěže a duševního vlastnictví

Zastupování významné české společnosti zprostředkovávající přepravu ve sporech na ochranu proti nekalé soutěži se zahraničními společnostmi provozujícími digitální platformy zprostředkovávajícími přepravu.

Zastupování ve sporu o ochranu dobré pověsti

Zastupování ve sporech o ochranu dobré pověsti.

Zastupování ve sporu mezi spoluvlastníky

Zastupování spoluvlastníků nemovitosti ve sporech o zrušení spoluvlastnictví, zřízení jednotek, vypořádání vzájemných pohledávek mezi spoluvlastníky

Zastupování zaměstnavatele ve sporu v oblasti pracovního práva

Zastupování zaměstnavatele ve sporu o neplatnost ukončení pracovního poměru

Zastupování zaměstnance ve sporu v oblasti pracovního práva

Zastupování zaměstnance při vymáhání práv vůči zaměstnavateli (mzdové nároky a úplata za konkurenční doložku).