SHRNUTÍ ZMĚN V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V DŮSLEDKU PŘIJETÍ TZV. KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU

Od 1. 1. 2024 se v důsledku přijetí tzv. konsolidačního balíčku mění celá řada pravidel v oblasti daní a poplatků.

Daň z příjmů fyzických osob – obecně

Sazby daně – snížení limitu pro uplatnění sazby daně 23%

Dochází ke snížení limitu výše základu daně pro uplatnění 23 % sazby daně ze 48násobku průměrné mzdy (v roce 2023 byl limit 1 935 552 Kč) na 36násobek průměrné mzdy (v roce 2024 bude limit nově 1 582 812 Kč). Tato změna se nejcitelněji dotkne zaměstnanců při hrubé výši příjmu nad 131 901 Kč měsíčně.

Omezení a zrušení slev a odpočtů pro fyzické osoby

Uplatnění slevy na manžela bude možné pouze v případě, že poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti nejen s manželem, ale také s vyživovaným dítětem do 3 let věku při zachování limitu příjmů manžela ve výši max. 68 tis. Kč.

Novela ruší slevu na studenta a slevu za umístění dítěte (školkovné). Dále se ruší odčitatelné položky na úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a na příspěvky odborové organizaci.

Omezení osvobození příjmů z prodeje obchodních podílů a cenných papírů (účinnost od 2025)

Novela omezuje osvobození od daně po dosažení časového testu držby (3 roky u cenných papírů a 5 let u ostatních obchodních podílů podílů) na souhrnný limit 40 mil. Kč ročně. Limit se uplatní na příjmy obdržené od 1. 1. 2025.

Omezení osvobození se bude týkat pouze hodnoty, o kterou se podíl navýšil od 1. 1. 2025, a to speciálním způsobem uplatnění výdaje (dle volby poplatníka):

 • „běžná“ nabývací cena (tj. typicky skutečná pořizovací cena)
 • cena dle ocenění znalce ke dni prodeje, pokud prodej uskutečněn do 31. 12. 2024
 • cena dle ocenění znalce k 31. 12. 2024, pokud prodej uskutečněn po 31. 12. 2024

Pokud takto osvobozené příjmy za rok přesáhnou 40 mil. Kč ročně, výdaj se přiřazuje poměrově dle osvobozeného a celkového příjmu.

Změny v osvobození ostatních příjmů

Zavádí se jednotný limit osvobození pro souhrn příjmů stejného druhu. Některá osvobození se omezila, jiná rozšířila.

Pro osvobození se uplatní limit ve výši 50 tis. Kč souhrnně pro následující druhy příjmů:

 • bezúplatný příjem nabytý příležitostně od téhož poplatníka (dar) (dříve byl limit 15 tis. Kč)
 • výhry z hazardních her (rozdíl mezi úhrnem výher a úhrnem vkladů) (dříve byl limit 1 mil. Kč)
 • zbytková kategorie příjmů, např. kurzové zisky při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně (dříve bylo neomezené osvobození), státní příspěvek na stavební spoření (dříve bylo neomezené osvobození)

Pokud se jedná o příjem zahrnovaný do samostatného základu daně či příjem podrobený srážkové dani, posuzuje se 50 tis. Kč u jednotlivého příjmu, např.:

 • Podíl na likvidačním zůstatku (mimo společníka v.o.s. a komplementáře k.s.), vypořádací podíl na s.r.o. a družstvu
 • Výhry z loterií a tombol (dříve 1 mil. Kč)
 • Výhry z reklamních soutěží, veřejných soutěží nebo sportovních soutěží apod. (dříve do 10 tis. Kč)

Zaměstnanci

Změny v osvobození příspěvku na stravování

Pro nepeněžitý příspěvek na stravování (stravenky, stravenkové karty, závodní stravování, dotované jídlo apod.) se zavádí stejný limit osvobození jako u peněžitého příspěvku na stravování (stravenkový paušál). Tento limit osvobození je 70 % stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hod. (v současnosti 107,10 Kč za směnu).

Nově je možné poskytnout druhý příspěvek při směně trvající déle než 11 hodin či práci déle než 11 hod. za den. Nově také není omezená daňová uznatelnost u zaměstnavatele, ale je potřeba toto právo sjednat se zaměstnancem (v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu apod.).

Drobné občerstvení na pracovišti v rámci výkonu závislé činnosti je nově vyloučeno z předmětu daně a není zahrnované do limitu pro osvobození. Drobné občerstvení je plnění, které nedosahuje intenzity stravování, tedy např. káva a čaj v kuchyňce, mísy s ovocem, drobné občerstvení na poradách apod. U zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad.

Omezení osvobození zaměstnaneckých benefitů

Nepeněžní benefity poskytované z nedaňových nákladů zaměstnavatele byly doposud (až na příspěvek na rekreaci) osvobozené bez limitu.

Nově se zavádí se limit ½ průměrné mzdy ročně (pro 2024 limit 21 983 Kč), který bude souhrnný za všechny tyto poskytované benefity. Rozsah možného účelu nepeněžitého příspěvku zůstává stejný – kulturní a sportovní akce, nákup zdravotnických služeb a zdravotnického zboží, vstup do sportovního centra, nákup knih apod. Benefity podléhající zdanění (nadlimitní) budou daňově nově uznatelné u zaměstnavatele, pokud právo na ně je se zaměstnancem sjednáno (pracovní smlouva, vnitřní předpis apod.). Nově lze takto daňově uplatnit i náklady na tyto benefity pro rodinné příslušníky zaměstnance.

Okamžikem poskytnutí benefitu by mělo být pořízení a dání k dispozici zaměstnanci konkrétního plnění. Neměla by se sledovat realizace zaměstnancem. Např. služba na rok 2024 poskytnutá zaměstnanci v 2023 by neměla limitu podléhat. Finanční správa by měla v této souvislosti vydat metodický pokyn.

Osvobození příjmů zaměstnanců v souvislosti s účastí na sportovní nebo kulturní akci

Příjmy z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené (týká se např. teambuildingů, firemních večírků apod.). U zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad.

Zavedení odvodu na nemocenské pojištění zaměstnanců

Sazba pojistného u zaměstnance se zvýší z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu, tj. o 0,6 %, které

nově činí nemocenské pojištění. Celkové odvody na sociální zabezpečení zaměstnance tak budou činit nově 7,1 % namísto 6,5 % (spolu se zdravotním pojištěním tedy 11,6 % namísto 11 %). Změna se uplatní poprvé za leden 2024.

Změny u dohod o provedení práce (DPP) – účinnost od 1. 7. 2024

Dochází k úpravě limitů (rozhodné částky) pro účast na sociálním a zdravotním pojištění při práci na DPP:

 • Limit 1 = 25 % průměrné mzdy (2024 je limit 10 500 Kč) pro výši odměny z DPP u jednoho zaměstnavatele. Při překročení tohoto limitu je zaměstnavatel povinen hradit pojistné za sebe i zaměstnance a srážet zálohu na daň.
 • Limit 2 = 40 % průměrné mzdy (2024 je limit 17 500 Kč) pro výši odměn z DPP u více zaměstnavatelů. Při překročení limitu je zaměstnavatel povinen hradit svou část pojistného a zaměstnanec svou část pojistného. Překročení tohoto limitu se zaměstnavatel dozví od OSSZ (vyrozumí zaměstnavatele i zaměstnance).

Srážková daň se bude aplikovat u příjmu do Limitu 1 bez podepsaného prohlášení poplatníka; Limit 2 není pro daňový režim relevantní (tj. nesčítá se u více zaměstnavatelů).

Úprava se týká také odvodů zdravotního pojištění, ale zde není žádná speciální úprava procesu výběru.

Využití služebního vozidla pro soukromé účely

Hodnoty nepeněžního příjmu v případě poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci budou stanoveny následujícím způsobem (základnou pro výpočet je vstupní cena vozidla včetně DPH (nelimitovaná)):

 • 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,
 • 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,
 • 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

Osvobození paušální náhrady za home office

Novela zákoníku práce účinná od 1. 10. 2023 zavádí paušální náhradu 4,60 Kč za hodinu. Tato paušální náhrada bude mimo předmět daně zaměstnance. Nově je rovněž možnost písemně sjednat, že zaměstnanci náhrada nepřísluší.

Ostatní vybrané změny

Nově se bude u zaměstnance zdaňovat také příjem realizovaný tím, že si za cenu nižší než obvyklou koupí jednotku, byt nebo rodinný dům, ve kterém bydlel alespoň 2 roky před koupí.

Ruší se osvobození daru do 2 000 Kč, které mohly být poskytovány zaměstnavatelem z nedaňových nákladů v souladu s podmínkami FKSP (např. pracovní či životní jubileum).

OSVČ

Zvýšení odvodů na sociální zabezpečení pro OSVČ

Vyměřovací základ pro minimální zálohy z hlavní činnosti se zvýší z dosavadních 25 % průměrné mzdy na 40 % (30 % v roce 2024, 35 % v roce 2025 a od roku 2026 na 40 %).

Vyměřovací základ na sociální zabezpečení pro OSVČ se zvyšuje z 50 % daňového základu na 55 % daňového základu.

Změny výše neplatí pro zdravotní pojištění.

Ostatní vybrané změny

Od 2024 se zvyšuje paušální daň ve všech třech pásmech. Ruší se povinnost registrace fyzických osob s příjmem ze samostatné činnosti u FÚ.


 

Urban & Hejduk, advokátní kancelář

Kontaktujte nás

Kateřina Malá

Partnerka a dvokátka

+420 226 207 507
katerina.mala@urbanhejduk.cz