Paušální daň pro živnostníky

Dne 4. prosince 2020 podepsal prezident republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se zavedením institutu tzv. paušální daně. S účinností od 1. ledna 2020 budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nově možnost vyřešit hned trojí odvody do státního rozpočtu jedinou platbou za pomoci jediného formuláře. 

Podmínky nového paušálního režimu a výše záloh

Zmíněnými třemi odvody se míní zálohy na sociální a zdravotní pojištění a na daň z příjmů. Pro příští rok budou takto stanovené minimální zálohy činit 2.393,- Kč pro zdravotní pojištění, 2.976,- Kč pro sociální pojištění (minimální odvod navýšený o 15 %) a 100,- Kč za daň z příjmů - jednotná měsíční záloha v režimu paušální daně pro rok 2021 tak bude celkově činit 5.469,- Kč (poplatník v paušálním režimu tak za rok 2021 na zálohách odvede celkovou částku 65.628,- Kč).

Měsíční záloha v uvedené výši bude splatná vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, avšak s ohledem na startovací režim tohoto institutu je termín splatnosti lednové zálohy posunut o jeden měsíc do 22. února 2020.

Do paušálního daňového režimu se může přihlásit osoba, která splňuje následující podmínky:

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové a veřejné zdravotní pojištění;
  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty;
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti;
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení;
  • v předchozím zdaňovacím období její příjmy nepřesáhly 1.000.000,- Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo které nejsou předmětem daně nebo ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně); a
  • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.

Jak se přihlásit do paušálního režimu

Osoby, které splňují všechny výše uvedené podmínky, se tak mohou do režimu paušální daně dobrovolně přihlásit skrze oznámení Finančnímu úřadu dostupné na webové stránce Finanční správy, které je následně nutno doručit (vytisknuté osobně na podatelnu či poštou nebo elektronicky datovou schránkou) na příslušnou pobočku Finančního úřadu. Oznámení lze rovněž stáhnout jako formulář, vyplnit jej ručně a doručit FÚ v této formě. Upozorňujeme však, že osoby, které chtějí režim paušální daně uplatňovat už od příštího roku, musí toto oznámení doručit (resp. podat k doručení) nejpozději do 11. ledna 2021 – tato lhůta je propadná a v případě, že se oznámení nepodaří do uvedeného data FÚ doručit (podat), bude možné se do tohoto režimu přihlásit až napřesrok. Doporučujeme Vám nicméně nenechávat toto oznámení Finančnímu úřadu na poslední chvíli, jelikož s ohledem na poměrně krátké období pro vstup do režimu daňového paušálu pro rok 2021 lze očekávat zejména po Novém roce nápor oznamovacích formulářů, který nemusí IT systémy Ministerstva financí zvládnout.

Pro OSVČ, které zahájí podnikání po uvedené lhůtě a v průběhu roku 2021, platí pro vstup do paušálního režimu stejné podmínky, jako pro již existující OSVČ, avšak s tím rozdílem, že tyto podmínky se zkoumají k okamžiku zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti. Poplatníkem v paušálním režimu se přitom taková osoba stává počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost zahájí. Osoba uplatňující paušální daň zároveň může z tohoto režimu dobrovolně vystoupit, a to vždy nejpozději do 10. dne příslušného zdaňovacího období.

Výhody a nevýhody režimu paušální daně

Zjevnou výhodou uplatňování paušální daně bude pro mnoho OSVČ znatelné snížení jejich administrativní zátěže, kdy nově bude možno zálohy na výše zmíněné odvody jednoduše nastavit trvalým měsíčním příkazem k úhradě v předem stanovené částce ve prospěch Finančního úřadu. Poplatníci v režimu paušální daně rovněž nebudou muset podávat daňová přiznání ani přehledy pojistného zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení (tyto povinnosti se ovšem OSVČ znovu obnoví v případě porušení podmínek paušální daně, např. překročení maximální hranice příjmů 1 mil. Kč či registrace k DPH). Je však nutno mít na paměti, že přechodem do režimu daňového paušálu poplatník zároveň přijde o možnost uplatňovat standardně využívané daňové slevy a úlevy. OSVČ tak již nebude moci uplatnit např. slevu na poplatníka, manžela/manželku, děti, studenta či částečný nebo plný invalidní důchod, ale ani úroky z hypoték či slevu na EET. Dále jsou z režimu paušální daně vyňaty spolupracující osoby ve smyslu § 13 zákona o daních z příjmů (manžel/manželka, osoba žijící ve společné domácnosti nebo člen rodiny zúčastněný na provozu obchodního závodu), které tak v režimu daňového paušálu nemohou mezi sebou rozdělovat příjmy a výdaje.

V úvahu je také potřeba vzít příslušný výdajový paušál, který může živnostník uplatňovat namísto evidence skutečných výdajů, jelikož lze předpokládat, že režim paušální daně se mnohem více vyplatí živnostníkům s nižším výdajovým paušálem než např. těm s paušálem 80 %. S ohledem na uvedené je tedy vždy potřeba pečlivě zvážit, zda se vstup do režimu paušální daně té které OSVČ vyplatí. Ministerstvo financí pro tyto účely připravilo kalkulačku, pomocí které si může každý podnikatel spočítat, zda je pro něj přechod do režimu výhodnější či nikoliv: (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/spocitejte-si-zda-se-vam-vyplati-pausaln-39714 ). 

Závěr

Po více než půl roce od prvního schválení návrhu zákona zakotvujícího režim tzv. paušální daně Poslaneckou sněmovnou mají OSVČ konečně jasno – s účinností od 1. ledna 2021 mohou poměrně jednoduchou cestou docílit optimalizace daňových nákladů a značeného omezení komunikace s orgány státní správy a s tím spojené administrativní zátěže. Tyto výhody nového daňového režimu jsou ale bohužel do značné míry vyváženy nevýhodami spočívajícími v nemožnosti uplatnění typických daňových slev a úlev. Každý, kdo splňuje podmínky pro vstup do režimu paušální daně a uvažuje o jeho uplatnění, by si tak měl předem zvážit, zda se mu i s ohledem na příslušný daňový paušál či dlouhodobou zkušenost s evidencí skutečných výdajů tento režim skutečně vyplatí.

Advokáti naší kanceláře jsou připraveni, poskytnout Vám poradenství v souvislosti s podáním přihlášky. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.