Evidence skutečných majitelů a nové sankce

1. června letošního roku nabyde účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů („Zákon o evidenci“), který reaguje na požadavky evropské směrnice proti praní špinavých peněz (tzv. 5. Anti Money Laundering směrnice). Nová právní úprava mj. umožňuje sankcionovat zanedbávání povinnosti korporace zapsat své skutečné majitele do evidence. Ty mohou přijít jednak ve formě peněžité pokuty, ale také ve formě omezení výkonu práv společníků.

Zákon o evidenci dále přesněji vymezuje, kdo je skutečným majitelem, zajišťuje automatický průpis majitelů z veřejných rejstříků, přináší mechanismy k řešení nesrovnalostí mezi evidencí a skutečným stavem, nebo umožňuje veřejnosti přístup k částečnému výpisu platných údajů z evidence.

Kdo je skutečný majitel

Zákon o evidenci ukládá povinnost zajistit, aby v evidenci byly zapsány všechny osoby, které naplňují kritéria pro skutečné majitele. Skutečnými majiteli jsou vždy fyzické osoby, které jsou buď koncovými příjemci anebo osobami s koncovým vlivem.

  • Koncovým příjemcem je ten, kdo může mít přímo nebo nepřímo (prostřednictvím jiné osoby) podstatnou část (více než 25%) z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby.
  • Osoba s koncovým vlivem je pak osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě. Například v obchodní korporaci je to vždy tzv. ovládající osoba, která je definována zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích („ZOK“).

Automatický průpis do evidence

Novinkou, kterou Zákon o evidenci přináší, je automatický průpis do evidence, který by měl snížit administrativní zátěž spojenou s podáním návrhu na zápis evidující osoby. Automaticky se propíšou údaje, které jsou zřejmé z údajů v jiném veřejném rejstříku. V některých případech by tedy evidující osoba nemusela vůbec podávat návrh na zápis skutečného majitele.

U společností s ručením omezeným se do evidence jako skutečný majitel automaticky propíše osoba, která je v obchodním rejstříku zapsána jako společník s podílem větším než 25% nebo osoba, která už byla zapsána jako skutečný majitel právnické osoby, která je v s.r.o. společníkem s podílem větším než 25%.

U akciových společností se jako skutečný majitel automaticky propíše osoba, která byla zapsána v obchodním rejstříku jako jediný akcionář nebo která byla zapsána jako skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem.

Pokud však existují další skuteční majitelé nebo automatický průpis neodpovídá skutečnosti, evidující osoba je povinna návrh na zápis skutečného majitele podat.

Řešení nesrovnalostí a možné sankce

Nesrovnalostem mezi evidencí skutečných majitelů a skutečným stavem by mělo být nově zamezeno mimo jiné zakotvením sankcí, které budou výrazně omezovat zájmy skutečných majitelů.

Dále může dojít k sistaci hlasovacího práva. Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat hlasovací práva a nesmí ani rozhodovat, pokud je jediný společník. V případě, že by za těchto okolností jako jediný společník rozhodl, může být jeho jednání ztíženo sankcí neplatnosti podle pravidel stanovených v ZOK.

Vedle výše uvedených sankcí zákon zavádí i možnost pokuty až do výše 500.000,-Kč. A to v případech, kdy se evidující osoba dopustí přestupku. Především se jedná o situace, kdy evidující osoba nezajistí zápis nových údajů ani po výzvě soudu nebo po výmazu nesprávných údajů. Přestupku se ale může dopustit také skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv. Pokud tito evidující osobě neposkytnou potřebnou součinnost při zápisu do evidence a porušení této jejich povinnosti potvrdí soud, také budou odpovědní za přestupek.

Veřejný přístup k údajům o skutečném majiteli

Důležitou součástí Zákona o evidenci je veřejnost jeho údajů. Přístup do evidence bude trojí. Kdokoli bude mít přístup k částečnému výpisu platných údajů v elektronické podobě. Jedná se především o základní informace o skutečném majiteli, popřípadě další informace, ke kterým skutečný majitel udělil souhlas nebo jsou uveřejněny ve veřejném rejstříku a byly automaticky propsány. Ministerstvo také umožní komukoli získat potvrzení o tom, že v evidenci není o skutečném majiteli veden žádný údaj.

K některým dalším údajům soud umožní získat částečný výpis, tomu kdo:

  • osvědčí zájem v souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestným činům financování terorismu a podpora a propagace terorismu, nebo
  • o to požádá ve vztahu k právnímu uspořádání, jehož prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv na zahraniční právnickou osobu se sídlem mimo některý z členských států Evropské unie

Přístup ke všem údajům získá buď skutečný majitel, zapsaný v evidenci, osobě, která podala návrh na zahájení řízení o zápisu a evidující osobě. Úplný výpis může také například získat soud nebo insolvenční správce pro účely soudního řízení, orgán činný v trestním řízení pro účely trestního řízení, státnímu zastupitelství, správci daně, zpravodajské službě, České národní bance nebo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Lhůty a povinnost zapsat skutečného majitele do evidence

Obchodní korporace, které již povinnost zapsat skutečného majitele do evidence splnily podle předchozího zákona, mají povinnost zajistit, aby údaje odpovídaly požadavkům Zákona o evidenci ve lhůtě do 1.12. 2021. Stejná lhůta je pro osoby, které nejsou obchodními korporacemi a žádný zápis podle předchozího zákona nezajistily. Evidujícím osobám, které nejsou obchodními korporacemi, a skutečného majitele již zapsat nechaly podle předchozího zákona, je tato lhůta prodloužena do 1. 6. 2022.

V případě zájmu o bližší informace k evidenci skutečných majitelů, či pomoc při podání návrhu na zápis do evidence, se na nás neváhejte obrátit.