Důležité změny v oblasti spotřebitelského práva

6. ledna 2023 nabývá účinnosti novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která mění některá pravidla při prodeji zboží a poskytování služeb spotřebitelům. Všichni obchodníci, kteří mají na straně kupující spotřebitele, by tak měli zbystřit. Následkem nesplnění zákonných požadavků je nejen sankce ze strany dozorového orgánu, ale také možnost zákazníka od smlouvy odstoupit nebo se domáhat určení její neplatnosti.   

Informování spotřebitele o některých údajích bezprostředně před odesláním objednávky a změna tlačítka pro objednávku

Spotřebitelská novela rozšiřuje okruh informací, které musejí být spotřebitelům jednoznačným způsobem sděleny bezprostředně před tím, než učiní objednávku. I samotné tlačítko pro objednávku musí změnit svou podobu tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, že se kliknutím na tlačítko skutečně zavazuje k objednávce (samotné označení „objednat“ již nebude stačit). Nově je tak potřeba text tlačítka změnit např. na „objednávka zavazující k platbě“ nebo jiným podobným a vždy jednoznačně srozumitelným způsobem, kterým bude kupujícímu sděleno, že po kliknutí bude povinen k platbě. V opačném případě může spotřebitel namítat neplatnost smlouvy a provozovatel e-shopu se také vystavuje riziku pokuty ze strany České obchodní inspekce.

Informování spotřebitele po uzavření smlouvy

Ze spotřebitelské novely pro podnikatele vyplývá nová povinnost vydat spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření (nejpozději však před tím, než dodá zboží/začne poskytovat službu). Totéž platí i ve vztahu k obchodním podmínkám reklamačním řádům či návodům, které musejí být nově předány na trvalém nosiči dat (tj. e-mailem či písemně v listinné podobě). Novela vyžaduje, aby byly tyto informace poskytnuty v textové podobě, což znamená, že skutečně musí dojít k jejich fyzickému předání či zaslání e-mailem tak, aby k nim měl kupující po celou dobu přístup. Samotné zveřejnění na webových stránkách již nebude dostačující.

Lhůta pro dodání zboží

Výchozí lhůtou pro dodání objednaného zboží bude 30 dní od uzavření smlouvy. Podnikatel je povinen zboží spotřebiteli do 30 dnů dodat v případě, že se spotřebitelem nedohodne jinak. Podstatné je, aby mezi prodávajícím a kupujícím opravdu došlo k dohodě. Nebude postačovat, aby byla informace o delší dodací lhůtě obsažena v obchodních podmínkách, a kupující bude muset svůj souhlas aktivně projevit (např. zaškrtnutím odpovídajícího políčka).

Vyřizování reklamací

Prodávající odpovídá za vady, které mělo zboží v okamžiku převzetí, a které se projevily během dvouleté lhůty, v níž může uplatnit práva z vadného plnění. Novelou se prodlužuje dosavadní šestiměsíční lhůta zákonné domněnky a nově se má za to, že vada zboží, která se projeví v průběhu prvního roku, existovala na zboží již v okamžiku jeho převzetí kupujícím.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Veškeré reklamace musejí být vyřízeny ve lhůtě 30 dnů.

Slevové akce a recenze

Nová pravidla slevových akcí se týkají jak prodeje zboží či služeb on-line, tak v kamenných prodejnách. Je-li zboží nabízeno ve slevě, musí u něj být uvedena také nejnižší cena, za kterou bylo zboží v posledních 30 dnech před poskytnutím slevy prodáváno. Uvedená výše slevy v procentech musí být vypočítána právě z této nejnižší ceny. Cílem je zabránit umělému navyšování cen před zahájením slevové akce, kdy se sleva jeví jako vyšší, než tomu je ve skutečnosti. Výjimka z této informační povinnosti platí pro výrobky podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby a dále také pro akce typu 2+1 zdarma.

Novela se zaměřuje také na falešné či zkreslené recenze. Takové jednání je nově označeno za nekalou obchodní praktiku, jejímž následkem může být nejen sankce ze strany ČOI, ale také možnost zákazníka od smlouvy uzavřené na jejím základě do 90 dnů odstoupit a požadovat vrácení peněz nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Obchodník bude muset spotřebitele transparentně informovat, jakým způsobem ověřuje věrohodnost recenze a jak mezi nimi vybírá ty ke zveřejnění.

Uzavírání smluv po telefonu

Novela zpřísňuje podmínky pro uzavírání smluv po telefonu. Taková smlouva bude nově uzavřena až poté, co spotřebitel obdrží od podnikatele nabídku, resp. smlouvu v textové podobě a podnikateli učiněnou nabídku potvrdí elektronicky nebo ji podepíše v listinné podobě. Zakotvení tohoto pravidla je odůvodněno zneužíváním tohoto způsobu uzavírání smluv vůči seniorům.

Online tržiště

Za online tržiště se považuje portál, který umožňuje spotřebitelům uzavírat na dálku smlouvy s jinými obchodníky nebo spotřebiteli. Novela přináší povinnost online tržišti transparentně poskytovat informace o tom, na základě jakých kritérií je na webu určováno pořadí zobrazovaných či vyhledávaných služeb nebo produktů.

Výše uvedený výčet je jen příkladný a neobsahuje tedy všechny povinnosti, které musejí podnikatelé po novele zohlednit při provozování e-shopů a v související dokumentaci. Pokud Vás toto téma zajímá, rádi Vám zrevidujeme obchodní podmínky a reklamační řády a problematiku s Vámi v detailu prodiskutujeme.