Rekordní pokuta za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení

Na konci měsíce září loňského roku informoval Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) o případu, v němž vyměřil dosud nejvyšší sankci ve výši 6.000.000,- Kč za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Je velmi pravděpodobné, že vzhledem ke spoustě jiných starostí, které podnikatelům loňský podzim přinesl, tato zpráva mezi jinými zapadla. Případ si však rozhodně zaslouží pozornost, neboť přináší náhled Úřadu na aktivitu, která představuje běžnou praxí mnoha společností.

Co je a není obchodní sdělení

Za obchodní sdělení jsou považovány všechny formy sdělení (včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek) určené k podpoře zboží, služeb nebo image podnikatele. V daném případě prověřoval Úřad existenci tzv. právních titulů pro oprávněnost rozesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv v rámci reklamní kampaně společnosti. Těmito tituly (zákonnými důvody) jsou buď zákaznický vztah či souhlas k tomu udělený danou osobou.

V rámci kontrolovaného vzorku se společnosti nepodařilo prokázat existenci zákonného důvodu k většině rozeslaných obchodních sdělení. Společnosti se zejména nepodařilo prokázat, že jí byl ze strany adresátů udělen souhlas k rozesílání těchto sdělení. Úřad upozornil, že souhlas musí vždy splňovat všechny zákonné parametry, tj. musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Dále Úřad s odkazem na rozhodovací praxi soudů rozhodl, že odpovědnost za nesprávné šíření obchodních sdělení lze uplatnit jak vůči osobě, která přímo sdělení odesílá, tak vůči podnikateli, který rozeslání obchodních sdělení této osobě zadal. Nelze se tedy zbavit odpovědnosti objednáním této služby u jiného subjektu.

Sankce 

Maximální výše pokuty, kterou Úřad při takových pochybeních může uložit, je až 10.000.000,- Kč. S ohledem na rozsáhlá pochybené komplexního charakteru, jejich opakovanost, množství zaslaných obchodních sdělení a majetkové poměry společnosti, se tedy Úřad rozhodl uložit pokutu nad polovinou zákonné sazby.

Pokud si po přečtení výše uvedeného nejste jistí, zdali rozesíláte svá obchodní sdělení v souladu s příslušnou právní úpravou, rádi s Vámi toto téma zkonzultujeme a doporučíme vhodná nastavení, která případný nesoulad odstraní a zamezí tak hrozbě případné pokuty za nesprávný postup při oslovování Vašich stávajících či potenciálních zákazníků. 

Kontaktujte nás