Podmínky nového dotačního programu COVID - 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes zveřejnilo očekávanou výzvu k novému dotačnímu programu COVID 2021 („program COVID 2021“), která stanovuje podmínky k podávání žádostí o podporu v rámci tohoto programu. Žádost bude možné podávat od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

Účel programu

Záměrem programu COVID 2021 je poskytnutí podpory na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie COVID-19 razantně poklesly tržby, a to prostřednictvím příspěvku na každého jednotlivého zaměstnance. Získanou podporu budou moci podnikatelé využít pouze na úhradu nákladů na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny (zejména na osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.), které vznikly od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2021.

Oprávnění žadatelé

Nárok na podporu budou mít fyzické osoby, právnické osoby a příspěvkové organizace, vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem, a to za předpokladu splnění předem stanovených podmínek.

Podmínky poskytnutí podpory

K tomu, aby byla podpora žadateli přiznána, bude muset prokázat pokles tržeb za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %, přičemž tržbami se v daném případě rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. „Srovnávacím obdobím“ je období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Oproti tomu u „srovnávacího období“ bude mít žadatel na výběr ze dvou období, a to od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 nebo od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Podpora bude poskytována pro rozhodné období stanovené od 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021. V případě žadatelů, kteří již čerpali podporu z programu COVID – Ubytování II, je z důvodu zamezení souběhu podpory rozhodné období stanoveno odlišně, a to od 23. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

Kombinace programu COVID 2021 za stejné období nebude možná s následujícími dotačními programy: COVID – Nepokryté náklady, AGRICOVID, COVID Kultura, COVID – SPORT III Lyžařská střediska a kompenzační bonus pro rok 2021.

Výše podpory a její limit

Žadatel v rámci programu COVID 2021 získá podporu ve výši 500,- Kč/ den na každého zaměstnance. V případě, že má žadatel 1-3 zaměstnance na plný pracovní úvazek, bude výše podpory činit 1.500,- Kč/ den.

Podpora bude poskytnuta pouze do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik), tedy 1 800 tis. EUR (pro tyto účely se budou sčítat nejen přiznané podpory v rámci programů COVID, ale rovněž i podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).

Osoba zaměstnance

Zaměstnancem se kromě zaměstnance v pracovním poměru rozumí rovněž osoba spolupracující dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatel se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Podmínkou je, aby všichni tito zaměstnanci byli k 1. 1. 2021 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) a dále, aby se na provozování podnikatelské činnosti, k níž se žádost vztahuje, většinou své pracovní náplně podíleli.

Podání žádosti

Žádost bude možné podat od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021, a to prostřednictvím elektronického systému, jako tomu bylo i u dosavadních programů. V rámci tohoto systému bude automaticky vygenerováno čestné prohlášení žadatele, přičemž jiné dokumenty nebude žadatel povinen, až na výjimky, dokládat.

Mezi shora uvedené výjimky se bude řadit elektronicky podepsaná (příp. ověřená) plná moc v případě, že žádost nebude podávat osoba oprávněna za žadatele jednat. Zároveň, pokud u zaměstnance nebude automaticky ověřeno, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ, bude mít žadatel možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován.

V případě jakýchkoli doplňujících informací či pomoci s přípravou žádosti se neváhejte na nás obrátit.