Novela zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit

Dnešním dnem nabývá účinnosti návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu (dále „Novela“). Novela má pomoci zachovat pracovní místa po dobu dočasně zhoršené situace na trhu práce a zavádí nový institut „příspěvek v době částečné práce“ nahrazující „podporu v době částečné nezaměstnanosti“. Dále rozšiřuje okruh důvodů vzniku událostí, které poskytování příspěvku podmiňují, jako je ohrožení ekonomiky ČR, pandemie, živelní události, kyberútok apod.).

Ochrana pracovních míst

Návrh zákona reaguje na krizi způsobenou celosvětovou pandemií nemoci Covid–19 a jejími negativními dopady na trh práce. Protipandemická ochranná opatření způsobila hospodářské ztráty na straně zaměstnavatelů, způsobila vznik překážek v práci a tím nekompenzovaných nákladů firem. Současná právní úprava podle §115 zákona o zaměstnanosti je nedostatečná, jak z hlediska výše náhrady mzdy hrazené státem, tak složitým administrativním postupem zpracovávání žádostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto doposud realizovalo podporu zaměstnavatelům prostřednictvím programu podle § 120 zákona o zaměstnanosti, programu Antivirus. Novela navazuje na tento program, který ministerstvo považuje za úspěšný a zakotvuje jeho hlavní parametry a postupy v novém institutu „příspěvek v době částečné práce“ a nahrazuje tak původní úpravu podle §115 zákona o zaměstnanosti.

Příspěvek v době částečné práce

Poskytování příspěvku v době částečné práce stanoví vláda nařízením. V něm stanoví dobu, po kterou má být příspěvek poskytován, a to po dobu nejdéle 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení vždy maximálně o tři měsíce. Nejdéle je stanovena doba poskytování příspěvku na jeden rok. Nařízení může také omezit poskytování příspěvku na část území ČR nebo na určité odvětví ekonomiky.

Příspěvek se zaměstnavateli poskytne za celý kalendářní měsíc, ve kterém jeho zaměstnanci nemohou konat práci z důvodů některé z překážek v práci podle § 207 až 209 zákoníku práce, která u zaměstnavatele nastala v přímé souvislosti s některým z důvodů, pro které bylo nařízení vlády vydáno, pokud zaměstnavatel:

  • těmto zaměstnancům vyplatí náhradu mzdy ve výši nejméně 80% jejich průměrného výdělku a
  • nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele.

Příspěvek v době částečné práce se zaměstnavateli poskytne pouze za tu část týdenní pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a to ve výši 80 % náhrady mzdy a pojistného. Maximální výše příspěvku činí měsíčně 1,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Po dobu poskytování příspěvku mohou zaměstnanci využít aktivit doporučovaných Úřadem práce, jako zájemcům o zaměstnání, takže se mohou vzdělávat nebo se účastnit rekvalifikace.

Kdo má na příspěvek nárok

Žádat o příspěvek mohou zaměstnavatelé na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň 3 měsíce. Zaměstnavatel se musí zavázat, že neukončí se zaměstnancem pracovní poměr, po dobu, za kterou je tento příspěvek poskytován, plus po dobu následující, která je poloviční k době, za kterou zaměstnavatel příspěvek pobíral. Firmy, které budou o příspěvek žádat nemohou měsíc před pobíráním příspěvku, během pobírání a ani v době jednoho roku po ukončení čerpání příspěvku, vyplácet dividendy, mimořádné podíly na zisku nebo předčasně splácet úvěr.

Nárok na příspěvek nemají zaměstnavatelé na zaměstnance s kontem pracovní doby a podnikatelé, kterým byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, po dobu tří let od uložení pokuty.

Příspěvek bude poskytován Úřady práce, stejně jako u příspěvku v programu Antivirus.