Liberační daňový balíček

Vláda České republiky na svém jednání dne 16. března 2020 schválila tzv. „Liberační daňový balíček“, který by měl ulevit podnikatelům v současné tíživé situaci formou prominutí příslušenství daně a správního poplatku.

Co zejména tento balíček přináší

  • Prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob za rok 2019, bude-li daňové přiznání podáno nejpozději do 1. července 2020.
  • Prominutí úroku z prodlení za platbu daně z příjmů za rok 2019, bude-li daň uhrazena nejpozději do 1. července 2020.


Výše uvedené tedy znamená, že všichni daňoví poplatníci jsou oprávněni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce a bez nutnosti prokazovat souvislost s epidemií SARS-CoV-2, nejdéle o 3 měsíce později.

Pro úplnost pouze doplňujeme, že tímto krokem nedošlo k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání, ale pouze k automatickému prominutí sankcí jinak spojených s pozdním podáním. Z toho vyplývá, že prozatím nedošlo k automatickému posunu lhůt pro podání přehledů pro zdravotní a sociální pojištění za rok 2019 a bude třeba vyčkat, zda zdravotní pojišťovny a sociální správa zareagují obdobně jako finanční správa.

  • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.
  • Prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Pro více detailů či pomoc s podáním příslušné žádosti nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Kontaktujte nás